Základní informace o škole

Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín 
Donínská 244, 
463 34  Hrádek nad Nisou, okres Liberec, 
příspěvková organizace


IČ 70983119

Bankovní spojení na školu: Číslo účtu: 986076369/0800

IBAN CZ03 0800 0000 0009 8607 6369
BIC: GIBACZPX

Kontakt

telefon: 728 412 531

 
 
ID datové schránky: t22mmpm
 
 

Vzdělávací program

Jsme malá škola rodinného typu, ve třídách je menší počet dětí (kolem dvaceti), proto můžeme zajistit kvalitní výuku a individuální přístup. Samozřejmostí je moderní vybavení, nový nábytek, množství kvalitních pomůcek, internetové připojení v každé třídě, počítačová učebna. Jídelna a družina jsou přímo ve škole, družina pro děti od 1. do 5. třídy (s předností přijetí mladších dětí), velký výběr zájmových kroužků, vlastní hřiště a sportoviště, prodej svačinek a pitný režim. Zaměřujeme se na kvalitní výuku, zdravý životní styl a ekologii. Jsme pilotní školou kin-ballu.

Výuka 1. - 5. ročníku probíhá podle Školního vzdělávacího programu "Škola v Trojzemí". Matematiku vyučujeme podle hesla pana profesora M. Hejného "Aby matematika nestrašila". Povinná výuka anglického jazyka začíná od 3. třídy v rozsahu 3 hodiny týdně. Ve třetím ročníku vyučujeme informatiku, v pátém ročníku mají děti 3 hodiny tělesné výchovy týdně. Náš pedagogický sbor je plně aprobovaný.

Respektujeme specifické poruchy učení a chování a jejich nápravu konzultujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci a dalšími organizacemi. Věnujeme se prevenci a ochraně dětí před šikanou, drogami, kouřením, alkoholem. Naším cílem je škola, která pevně stojí na třech hlavních pilířích: Kvalitní výuka, Ekologie a Zdravý životní styl.

V současnosti chodí do naší školy 91 žáků.

O výuce matematiky: https://www.objevujimatematiku.cz/
https://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/milan-hejny-autor-mimoradne-uspesne-metody-vyuky-matematiky--1089533

 

Pedagogičtí pracovníci

Ředitel: 

        

Mgr. Ondřej Hampl

      

Třídní učitelé/ky:
Bez třídnicví:

1. tř.: Mgr. Kamila Řezníčková          

Mgr. Ondřej Hampl

2. tř.: Mgr. Zdena Vachková

Asistenti pedagoga:

3. tř.: Mgr. Olga Marešová

P. Čápová, J. Stříbrná, D. Tieppo, Z.Veselá, A. Hobrlantová,         M. Nabhani

4. tř.: Mgr. Veronika Sabová

Školní družina - vychovatelky:

5. tř.: Mgr. Blanka Trnková

Simona Kalfeřtová, Zuzana Veselá

Provozní pracovníci:

Krista Culková - hospodářka

Jaroslav Žána - IT & školní asistent

Pavlína Čápová - školnice
Jiřina Stříbrná - kuchařka, úklid

 

Školská rada

Zástupce pedagogických pracovníků školy:

Mgr. Olga Marešová - předsedkyně
Zástupce zřizovatele:
Petr Dlouhý
Zástupce nezletilých žáků:
Petra Řeháčková

 
 
Rozpis rozpočtu města 2017
Název příspěvkové organizace :   ZŠ Hrádek nad Nisou - Donín
Ředitel:   Mgr. Ondřej Hampl
Rozpis rozpočtu města na rok 2 0 1 7 - Příspěvkové organizace
rozpis výdajů na provoz PO 
Účet Název   
      hlavní činnost  vedlejší  činnost        celkem
501 Spotřeba mater.        97 200 Kč    - Kč       97 200 Kč
  čistící prostř.        35 000 Kč         35 000 Kč
  kancelář.potřeby          3 200 Kč               3 200 Kč
  DHIM      
  knihy, časopisy          4 000 Kč           4 000 Kč
  ostatní materiál        55 000 Kč         55 000 Kč
         
511 Drobné opravy        64 000 Kč         64 000 Kč
512 Cestovné          3 500 Kč            3 500 Kč
518 Ostatní služby      190 000 Kč    - Kč      190 000 Kč
  zpracování účetnictví a mezd        95 000 Kč          95 000 Kč
         
  telef. poplatky        18 000 Kč          18 000 Kč
  připojení internetu      
  poštovné          2 000 Kč            2 000 Kč
  ostat.služby        48 000 Kč          48 000 Kč
  revize        12 000 Kč          12 000 Kč
  plavání        15 000 Kč          15 000 Kč
         
549 Jiné ost.náklady          6 000 Kč    - Kč          6 000 Kč
  popl.bank.ústavům          6 000 Kč            6 000 Kč
  popl. TV, rozhlas      
  pojištění odpovědnosti      
  pojištění majetku      
         
551 Odpisy inv.majetku      
558 DDHM        25 000 Kč         25 000 Kč
Náklady celkem      385 700 Kč    - Kč     385 700 Kč
 
rozpis příjmů z provozu PO 
Účet Název  odhad skutečnosti
     hlavní činnost vedlejší činnost        celkem
602 Výnosy za služby         50 000 Kč         50 000 Kč
644 Úroky          2 000 Kč            2 000 Kč
649 Výnosy ostatní      
691 Příspěvky a dotace      333 700 Kč       333 700 Kč
  provoz - zřizovatel      333 700 Kč       333 700 Kč
  provoz - stát      
  provoz - účel. dotace      
Výnosy celkem      385 700 Kč    - Kč     385 700 Kč
         
rozpis příjmů z provozu PO 
Účet Název   
      hlavní činnost  vedlejší  činnost       celkem
502 Spotřeba energie      310 000 Kč    - Kč     310 000 Kč
  el.energie      110 000 Kč       110 000 Kč
  vodné,stočné        90 000 Kč         90 000 Kč
  pára      
  plyn      110 000 Kč       110 000 Kč
  pevná paliva      
Příspěvek města - ENERGIE    310 000 Kč   - Kč    310 000 Kč
         
Příspěvek města - PROVOZ    333 700 Kč   - Kč              - Kč

 

Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu 
  rok 2017 rok 2018 rok 2019
Výnosy celkem 4578452 4578452 4578452
1. Provozní příspěvek zřizovatele 643700 643700 643700
2. Přímé neinvest. výdaje poskyt.
    z KÚ
3882752 3882752 3882752
3. Ostatní výnosy  52000 52000 52000
Náklady celkem 4526452 4526452 4526452
4. Osobní náklady  3882752 3882752 3882752
5. Provozní (ostatní) náklady  643700 643700 643700