Školní pravidla pro žáky

Měl bych :

 • se slušně chovat ve všech prostorách školy i mimo ně,
 • zdravit dospělé osoby,
 • pravidelně se připravovat na vyučování,
 • chodit do školy včas a slušně upravený,
 • si vážit nejen svých věcí, ale i věcí spolužáků a majetku školy,
 • dbát na pořádek a čistotu nejen na svém místě, ale i v dalších prostorách školy a v jejím okolí,
 • rodičům připomenout, aby mě v případě mé nepřítomnosti ve škole vždy včas omluvili,
 • plnit všechny pokyny vyučujících a dodržovat povinnosti služby (když mi bude přidělena)

Neměl bych:

 • zapomínat pomůcky a domácí úkoly,
 • nosit do školy předměty, které mohou ohrozit mé zdraví a zdraví spolužáků,
 • nosit do školy drahé věci a ani více peněz než potřebuji,
 • nosit ve škole sportovní obuv s černou podrážkou – chráním tím také své zdraví,
 • vynášet z jídelny ovoce a jiné potraviny,
 • vstupovat do kabinetu a sborovny bez doprovodu vyučujícího,
 • přisvojovat si věci, které mi nepatří.

Čemu se musím vyhnout:

 • všem projevům ponižování a ubližování spolužákům,
 • kouření,
 • užívání drog a dalších škodlivých látek,
 • ohrožení svého zdraví a zdraví svých spolužáků (proto se nevykláním z oken, nesahám na elektrické přístroje,…),
 • vzdálení se ze školy v průběhu vyučování bez souhlasu vyučujících.

Co za to očekávám od dospělých:

 • slušné chování a jednání se mnou,
 • že všechny jejich pokyny budou rozumné a splnitelné,
 • že pro mě budou svým chováním a vystupováním vzorem a autoritou,
 • že budou mít pochopení pro mé starosti a problémy,
 • že jim budu moci sdělit svá trápení,
 • že vyslechnou mé oprávněné námitky a připustí rozumnou diskuzi.

Poznámka: Plné znění Řádu školy ze dne 1. 9. 2010 si mohu přečíst u svého třídního učitele