Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019

10.04.2018 07:32

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, 463 34, Hrádek nad Nisou rozhodla svým ředitelem podle  ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

registrační číslo uchazeč přijat registrační číslo uchazeč přijat
1 ANO 13 ANO
2 ANO 14 ANO
3 ANO 15 ANO
4 ANO 16 ANO
5 ANO 17 ANO
6 ANO 18 ANO
7 ANO 19 ANO
8 ANO 20  
9 ANO 21  
10 ANO 22  
11 ANO 23  
12      

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění 10.4.2018. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, Hrádek nad Nisou, 463 34 a rozhoduje oo něm Krajský úřad Libereckého kraje. 

Mgr. Ondřej Hampl, ředitel školy