Řád školní jídelny

 1. Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování a zákonem 561/2004 Sb. o základním vzdělávání. Závodní stravování se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb..

 2. Školní jídelna zajišťuje školní stravování jen ve dnech školního vyučování. V době ředitelského volna a prázdnin, např. jarních, jsou obědy automaticky odhlašovány.

 3. Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11.35 - 13.10 hod. (v pátek do 12:30)

 4. Z hygienických a organizačních důvodů nemají přístup do jídelny osoby, které se zde nestravují.

 5. Ve školní jídelně je zajištěn pedagogický dozor, který dbá na bezpečnost a slušné chování dětí během stravování. Dojde-li například ke znečištění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí strávníků. V případě úrazu poskytne první pomoc, informuje rodiče, případně zajistí lékařské ošetření.

 6. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujícího pedagoga, vychovatelky a pracovnice výdejny.
  Do školní jídelny přicházejí žáci ukázněně a pouze tehdy, je-li přítomen pedagogický dozor. V prostorách jídelny se chovají tak, aby nedošlo k úrazu. V případě nevhodného nebo hrubého chování může být strávník na základě § 31, zákona č. 561/2004 Sb. o základním vzdělávání ze stravování vyloučen, v opakovaných případech může být vyloučen i trvale.

 7. Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku ke stravování. Podpisem přihlášky souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny, který je k dispozici u vedoucí ŠJ a v jídelně.

 8. Jídlo je vydáno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy.

 9. Stravné - platí se předem a pokud strávník nemá zaplaceno, nedostane oběd.

 10. Veškeré informace o způsobu platby obdržíte u vedoucí ŠJ.

 11. Zákonní zástupci hradí příspěvek na školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Žáci jsou rozděleni do stravovacích skupin podle věku žáka dosaženého ve školním roce /od 1.9. do 31.8./.
  Ceny obědů jsou stanoveny takto:

   

  děti do 10 let

  23,- Kč

  děti od 11 let 

  25,- Kč

 12. Obědy lze přihlašovat nebo odhlašovat denně od 7.00 do 15.00 hod. na telefonním čísle 601 158 849 (školní jídelna ZŠ TGM) nebo osobně u vedoucí ŠJ. Oběd na aktuální den lze přihlásit nebo odhlásit nejpozději do 8.00 hod. ráno.

 13. V době nepřítomnosti žáka ve škole mohou rodiče oběd odhlásit. Pouze první den nepřítomnosti lze oběd vydat do jídlonosiče - viz. § 4 odst. 9, vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. V ostatní dny nepřítomnosti mohou rodiče zakoupit oběd pro dítě za 54 Kč. Pokud rodič oběd neodhlásí, nevyzvednutý oběd propadá.

 14. Po skončení školní docházky jsou zákonní zástupci povinni žáka ze školního stravování odhlásit z důvodů případného vyrovnání plateb za stravné.

 15. Pokud bude strávník ničit majetek školní jídelny, bude škola požadovat na rodičích náhradu za zničený předmět, nebo jeho opravu. Vynášení nádobí z jídelny je zakázáno.

 16. Závodní stravování pracovníků školy se řídí vnitřní směrnicí - řádem školní jídelny, ve kterém je upraveno stravování zaměstnanců.

 17. Veškeré připomínky a stížnosti ke stravování hlaste vedoucí školní jídelny. Jméno: Monika Buryová, Telefon: 601 158 849

Mgr. Ondřej Hampl ředitel školy