Provozní pravidla školní družiny

  1. Každý žák od 1. do 5. třídy má možnost navštěvovat školní družinu, nebo zájmové kroužky zřízené školou, pokud bude mít předem zaplacen poplatek, jehož výši určuje škola po konzultaci se zřizovatelem. Poplatek za ŠD má charakter příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů zařízení.

  2. Návštěva školní družiny musí být dodržována na základě přihlášky. V docházkovém sešitě se zaznamenává příchod a odchod žáků, kteří navštěvují ŠD nepravidelně. Vychovatelka je zodpovědná za bezpečnost dětí. Počet současně přítomných dětí v jednom oddělení školní družiny nesmí být vyšší než 25 dětí. Za dodržení těchto počtů zodpovídá vedoucí vychovatelka.

  3. K činnosti ŠD slouží její vlastní prostory, ale i další prostory školy, včetně školního hřiště a tělocvičny. Školní družina zabezpečuje i stravování žáků ve školní jídelně, které je součástí denního režimu ve ŠD.

  4. Vychovatelka pravidelně zařazuje do svého programu rekreační činnost i vycházky do okolí školy.

  5. Ve ŠD se vytvářejí návyky společenského chování, návyky osobní hygieny, udržování pořádku a čistoty a uvědomělé zacházení s majetkem školy.

  6. Nástup a odchod ze ŠD se řídí dohodnutými dispozicemi v zápisním lístku. Pokud žák přinese písemnou žádost zákonných zástupců, bude na základě této žádosti uvolněn i v jiné době. Tato žádost musí obsahovat: jméno dítěte, datum a čas, ve kterém požaduje rodič své dítě uvolnit, čitelný podpis rodiče. S těmito údaji je možno také poslat SMS o uvolnění dítěte, je však nutno předtím zatelefonovat a uvolnění dítěte nahlásit vychovatelce (bezpečnostní důvody).

  7. Do ŠD nemůže být přijat žák, který svým chováním ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních žáků, nebo u kterého nelze zajistit jeho vlastní bezpečnost (útěky, špatné návyky z domova...).

  8. Škola nemůže nést zodpovědnost za žáka, který svévolně opustil prostory školní družiny nebo se do družiny vůbec nedostavil. Týká se to dětí, které mají vyplněný zápisní lístek a zaplacený poplatek.

  9. Informace rodičům o práci ŠD podávají vychovatelky ústně, nebo písemně při běžném styku (vyzvedávání dítěte ze ŠD), nebo jinou vhodnou formou. Rodiče se mohou kdykoliv se svými problémy obracet na vychovatelky, vedoucí vychovatelku ŠD nebo vedení školy.

Provozní doba družiny

Provoz školní družiny: denně od 6:30 do 16:00. Ranní družina se zavírá v 7:30 (pro děti dojíždějící ze Sedla v 7:35).

Odpolední družina zajišťuje pitný režim.

 

Poplatky za družinu 2019/2020

600 Kč na čtyři měsíce (září - prosinec) se vybírá do 20. září.

900 Kč za šest měsíců (leden - červen) se vybírá do 20. ledna.